Regulamin płatności i rezerwacji

 REGULAMIN OBIEKTU
 Regulamin obiektu Novobilski

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie pensjonatu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej w przypadku zawarcia umowy w recepcji obiektu, a w przypadku zawarcia umowy na odległość – poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt, w zależności od indywidualnego porozumienia stron w zakresie płatności.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu Novobilski.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji, w każdym pokoju hotelowym oraz na stronie hotelu.
4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Zyg Zak Artur Nowobilski z siedzibą w Białce Tatrzańskiej przy ulicy Środkowej 182, 34-405 Białka Tatrzańska dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w hotelu, jak i korzystania przez niego z pozostałych usług świadczonych przez hotel. Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
5. Pokój w Pensjonacie wynajmowany jest na doby lub termin wcześniej zarezerwowany.
6. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o 11:00.
7. Recepcja pracuje w godzinach od 8:00 do 20:00.
8. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności za usługi.
9. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku (nie mniej niż za jedną dobę hotelową).
10. Zadatek na poczet rezerwacji należy opłacić w terminie do 3 dni od dnia dokonania rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym
      z Pensjonatem. Brak wpłaty zadatku w powyższym terminie skutkuje automatyczną anulacją rezerwacji.
11. Osobom, które nie dokonały rezerwacji i/lub nie wpłaciły zadatku zakwaterowanie nie jest gwarantowane.
12. Rezerwacje uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku na konto Pensjonatu. Jednocześnie wpłata zadatku, a tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu przez osobę dokonującą rezerwację.
13. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji podlega zwrotowi bądź nie (w zależności od oferty).
14. W przypadku chęci zmiany terminu rezerwacji na inny dogodny, istnieje jednorazowo taka możliwość w terminie minimum 7 dni przed rozpoczęciem pobytu, w miarę dostępności miejsc noclegowych (w zależności od oferty).
15. Zmiana terminu rezerwacji zgodnie z pkt. 14 może być dokonana wyłącznie jeden raz.
16. Niestawienie się Gościa w Hotelu do godz. 09:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją
z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił Hotelu pisemnie lub mailowo na adres rezerwacja@pensjonatnovobilski.pl (dotyczy rezerwacji z wpłatą zadatku).
17. Niestawienie się Gościa w Pensjonacie do godziny 18:00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez zadatku), jeżeli nie ustalono inaczej.
18. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe okazując aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią.
19. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości recepcja ma prawo odmówić zameldowania Gościa.
20. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenie pobytu w miarę możliwości.
21. Cena przedłużenia doby hotelowej:

    do godz. 14:00 wynosi 100,00 PLN
    po godz. 14:00 to cena kolejnej doby hotelowej.
    Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godz. 12.00 jest traktowane jako przedłużenie i skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę wynajmu pokoju według obowiązujących cen kolejnej doby hotelowej.Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu,
    a najpóźniej na drugi dzień.

    22. Opłata za niewykorzystana część pobytu w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu nie powoduje zwrotu pieniędzy. Niestawienie się Gościa w Pensjonatu do godz. 09:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne
z rezygnacją z pobytu (dotyczy rezerwacji z wpłatą zadatku).
    23. Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia nie powoduje zwrotu pieniędzy.
    24. Posiłki są wydawane w godzinach:
    • śniadanie: 7:30-10:00
    • obiadokolacja: 15:00-18:00
    niepojawienie się w wyznaczonych godzinach jest równoznaczne z rezygnacją z posiłku. Zgodnie z pkt. 6 niniejszego regulaminu należność za posiłek nie jest zwracana.
    25. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
    26. Osoby niezameldowane w Pensjonacie mogą przebywać w pokoju od godz. 08:00 do godz. 20:00.
    27. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 20.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Opłata doliczona zostanie według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej,
z cennika dostępnego w recepcji.
    28. Osobom postronnym Pensjonat nie udziela informacji o danych osobowych Gości zameldowanych.
    29. W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 06:00 rano. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pensjonatu nie powinno zakłócać pobytu innych Gości. Naruszenie tej zasady spowoduje zaprzestania świadczenia dalszych usług.
    30. Dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Z zachowania dzieci oraz za szkody wynikłe
z niewłaściwego zachowania odpowiadają opiekunowie prawni dzieci lub opiekunowie grup.
    31. Na terenie Pensjonatu w tym - w pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych - z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych (ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529).
    32. Złamanie zakazu w/w zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia. Zaakceptowanie regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa, na pokrycie kosztów pralniczych oraz przyjęcie kary pieniężnej
w wysokości 500 zł. W przypadku wywołania przez gościa fałszywego alarmu i przyjazdu straży pożarnej Gościowi grozi ponosi pełna odpowiedzialność finansowa.
    33. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia
i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia lub braki w wyposażeniu wykryte
po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami.
    34. O zaistniałej szkodzie Gość powinien poinformować niezwłocznie Recepcję.
    35. Po zakończonym pobycie każdy pokój podlega sprawdzeniu przez pracownika recepcji w obecności Gościa pensjonatu celem wykluczenia ewentualnych szkód.
    36. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Wyjątek stanowią: ładowarki lub zasilacze urządzeń RTV oraz komputerowych.
    37. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
    38. Odpowiedzialność Pensjonatu Novobilski za rzeczy wniesione do pokoju podlega ograniczeniu, którą regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.
    39. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Pensjonatu wyrządzając szkodę w mieniu Pensjonatu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Pensjonacie albo też
w inny sposób zakłócił pobyt Gościom lub funkcjonowanie Pensjonatu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do zarządzeń Kierownictwa, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.
    40. W momencie przekazania przez Recepcję karty do pokoju Gość hotelowy staje się jego gospodarzem.
    41. Sprzątanie odbywa się co trzecią dobę lub na życzenie Gościa za dodatkową opłatą – prośbę należy zgłosić w Recepcji.
    42. Opłata za zagubienie klucza/karty - 100 zł.
    43. W obiekcie zabronione jest:
    • wynoszenie żywności poza teren sali restauracyjnej,
    • zabieranie ręczników pokojowych na Termy (istnieje możliwość wypożyczenia ręczników w Termie),
    • zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa obiektu),
    • poruszanie się w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenia sprzętu narciarskiego do pokoju,
    • wprowadzania zwierząt na teren obiektu,
    • zachowywania powszechnie uznawanego za nieprzyzwoite,
   44. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwia natychmiastową reakcję. Reklamacje zgłaszane w dniu wykwaterowywania nie będą rozpatrywane. Rozpatrywane będą tylko te reklamacje, które zostały zgłoszone w ciągu 24 godzin od momentu meldunku.
    45. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:
    • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
    • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
    • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
    • sprawną pod względem technicznym usługę.
W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte Recepcja dołoży wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności
    46. Na życzenie Gościa Pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
    • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
    • przechowywanie bagażu. Pensjonat może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa
oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego,
    • przechowywanie sprzętu sportowego,
    47. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu lub wody.
    48. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu Recepcji.
    49. Gość hotelowy opuszczając pokój powinien każdorazowo sprawdzić czy drzwi są zamknięte.
    50. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego koszt za pośrednictwem kuriera na podstawie dyspozycji Gościa. W przypadku braku dyspozycji przedmioty będą przechowywane 14 dni licząc od dnia opuszczenia pokoju. Po tym terminie zostaną zutylizowane.
    51. W obiekcie jest zakaz poruszania się w butach narciarskich oraz zakaz wnoszenia do pokoju sprzętu narciarskiego. Nakazuje się
do składowania sprzętu narciarskiego w wyznaczonych w tym celu pomieszczeniach, o czym mówi odrębny regulamin korzystania
z przechowalni sprzętu dostępny w obiekcie.
    52. Pensjonat Novobilski nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa
na terenie parkingu. Parking Pensjonatu nie jest parkingiem strzeżonym, wyłącznie monitorowanym.
    53. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Pensjonat Novobilski może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza oraz do niezwłocznego opuszczenia obiektu.
    54. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania z zawartych w nim zasad.